Otvaranje DOO u Srbiji – Korak po Korak Vodič za Preduzetnike

Sećate li se onog trenutka kada ste prvi put zamislili svoj sopstveni biznis? Ta ideja koja vam nije dala mira, koja je kulminirala mesece ili čak godine vaše strasti i rada? Osnivanje preduzeća u Srbiji, posebno DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću), može biti izazovan, ali istovremeno i uzbudljiv proces.

Svako ko je prošao kroz ovu proceduru zna koliko detalja i priprema je uloženo – od izbora optimalne pravne forme, do pripreme dokumentacije i registracije firme. Važno je biti temeljno obavešten o pravnoj proceduri za DOO u Srbiji kako bi se izbegle greške i nesporazumi tokom procesa.

Otvoriti DOO u Srbiji znači preduzimanje čvrstog koraka ka ostvarivanju svojih snova, ali to takođe podrazumeva suočavanje sa kompleksnim zadacima. Treba razumeti kako pokretanje biznisa u Srbiji funkcioniše, uzimajući u obzir različite pravne oblike preduzeća i njihove specifičnosti. Upravo zato je važno imati pravi vodič i podršku, pogotovo kada su knjigovodstveni poslovi u pitanju.

Ključne stavke

 • Započnite svoj biznis sa jasnim razumevanjem pravne strukture.
 • Istražite različite oblike preduzeća u Srbiji, uključujući prednosti i mane DOO.
 • Pripremite potrebnu dokumentaciju temeljno kako bi proces registracije bio brži i lakši.
 • Razmotrite angažovanje knjigovodstvene agencije kako biste smanjili rizik grešaka.
 • Povežite se sa drugim preduzetnicima za podršku i savete tokom procesa.

Pravni oblici preduzeća u Srbiji

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, postoji nekoliko pravnih formi za organizovanje preduzeća. Svaka od njih nosi specifične zahteve i obaveze koje preduzetnici moraju ispuniti, kao i različite vrste odgovornosti za vlasnike.

Preduzetnik

Preduzetnik je fizičko lice koje se registruje kako bi obavljalo poslovanje i sticalo profit. Ovaj pravna forma preduzeća omogućava jednostavno poslovanje, ali preduzetnik odgovara celokupnom ličnom imovinom za obaveze.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) pruža osnivačima ograničenu odgovornost do visine svog udela u kapitalu. Zakonski uslovi za DOO u Srbiji uključuju niz koraka, od osnivačkog akta do registracije u APR. Poreski aspekti DOO-a u Srbiji su takođe specifični i zahtevaju pažljivo planiranje.

Ortačko društvo

Ortačko društvo je poslovni oblik u kojem više osoba zajednički posluju i dele obaveze i odgovornosti. Odgovornost članova je neograničena, što znači da svi učestvuju u delimičnim ili potpuni obavezama.

Komanditno društvo

Komanditno društvo uključuje dva tipa članova: komanditora i komplementara. Komanditori učestvuju u poslovnom kapitalu bez angažovanja u svakodnevnom poslovanju, dok kompletari imaju neograničenu odgovornost i vode poslovanje.

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je pravna forma preduzeća gde se osnovni kapital deli na akcije. Vlasnici akcija (akcionari) imaju ograničenu odgovornost, dok upravljanje društvom vrši upravni odbor. Ovaj oblik je pogodan za veće investicije i širenje poslovanja na tržištu kapitala.

 1. Dokumentacija za registraciju
 2. Upravljanje društvom
 3. Odgovornost i obaveze
 4. Poreske obaveze

Izbor pravnog oblika preduzeća zahteva pažljivo razmatranje svih faktora, uključujući pravnu i poresku situaciju. Pravilno odabrana pravna forma preduzeća može značajno uticati na uspeh preduzetničkog poduhvata.

Kroci za otvaranje DOO

Da bi otvorili DOO u Srbiji, neophodno je pažljivo pratiti određene korake. Prvi korak uključuje izbor pravnog oblika i naziva firme. Potrebno je odabrati i adresu sedišta kao i pretežnu delatnost kompanije. Zatim sledi imenovanje direktora, određivanje osnivačkog kapitala, te izbor banke za otvaranje poslovnog računa.

Jedna od najvažnijih faza jeste priprema osnivačkog akta, koji je bitan deo dokumentacija za registraciju DOO u Srbiji. Osim osnivačkog akta, potrebna je i priprema drugih pratećih dokumenata koja se predaju Agenciji za privredne registre (APR).

troskovi otvaranja DOO u Srbiji

Podnošenje registracione prijave APR-u je ključni deo procesa. U ovoj fazi, preduzetnici moraju podneti sve potrebne dokumente uključujući i dokaz o uplati osnivačkog kapitala. Nakon toga, APR izdaje rešenje o osnivanju čime se završava proces registracija, te preduzeće može zvanično započeti sa radom.

Celokupan proces otvaranja DOO je olakšan putem jednošalterskog sistema, ali zahteva detaljnu pripremu i precizno planiranje kako bi se izbegli potencijalni problemi i kašnjenja. Takođe, neophodno je uzeti u obzir troskovi otvaranja DOO u Srbiji jer oni mogu značajno uticati na početnu fazu poslovanja.

Jedan od ključnih saveta za preduzetnike je angažovanje iskusnog računovođe, koji će asistirati sa poreskim i finansijskim pitanjima, čime se dodatno osigurava uspešan početak poslovnog poduhvata.

S obzirom na važnost preciznosti tokom registracija u APR, dokumentacija za registraciju DOO u Srbiji mora biti potpuna i ispravno pripremljena. Ovim načinom preduzeće može početi sa radom u najkraćem mogućem roku, bez zastoja i komplikacija.

 1. Doneti odluku o pravnom obliku i imenovanju firme.
 2. Izbor adrese sedišta i pretežne delatnosti.
 3. Imenovanje direktora i određivanje osnivačkog kapitala.
 4. Priprema osnivačkog akta i potrebne dokumentacije.
 5. Podnošenje prijave Agenciji za privredne registre.
 6. Angažovanje računovođe za vođenje finansija.

Dokumentacija za registraciju DOO u Srbiji

Za uspešnu registraciju DOO u Srbiji, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju kako bi proces tekao glatko. Važno je napomenuti da ispunjavanje svih zakonskih uslova za DOO u Srbiji može značajno ubrzati registraciju.

Obavezna dokumenta

Kada se priprema dokumentacija za registraciju DOO u Srbiji, neophodno je dostaviti sledeće dokumente:

 • Registraciona prijava
 • Kopija lične karte osnivača
 • Primerak uplatnice za osnivački kapital
 • Overeni akt o osnivanju
 • Uplatnica za zakonske takse

Registracija u APR

Registracija u Agenciji za privredne registre (APR) podrazumeva upis u privredni registar. Proces se uglavnom odvija elektronski, a nakon registracije potrebno je overiti OP obrazac sa potpisima ovlašćenih lica, izraditi pečat firme, otvoriti poslovni račun u banci i predati poresku prijavu.

Taksa za registraciju

Taksa za registraciju DOO je oko 10.000 RSD i uključuje overe nadležnih organa. Važno je napomenuti da je pravilno popunjavanje svih obrazaca i kontinuirana komunikacija sa APR-om ključno za brzu i efikasnu registraciju. Poreska prijava mora biti predata u roku od 15 dana od registracije firme.

Za strane državljane, dostupne su usluge za dobijanje radnih i boravišnih dokumenata, osiguravajući ispunjavanje svih zakonskih uslova za DOO u Srbiji.

Zaključak

Osnivanje DOO u Srbiji predstavlja značajan, ali izazovan korak za svakog ambicioznog preduzetnika. Uspešno otvaranje DOO zahteva temeljnu pripremu, uključujući razmatranje pravnih oblika privrednih subjekata, kao i precizno prikupljanje i podnošenje neophodne dokumentacije. Odlučivanje o izboru pravnog oblika deluje istovremeno kao prvi korak u preduzetništvu i kao osnova za dalji razvoj vašeg poslovanja.

Kroz vodiče i predloge predstavljene u ovom članku, preduzetnici mogu da savladaju administrativne i pravne procedure potrebne za osnivanje DOO. Vrlo je važno pridržavati se zakonskih propisa i ispunjavati propisane obaveze, kako bi se osiguralo uspešno pokretanje i stabilan rad preduzeća. Pružanjem detaljnih informacija i saveta o prvim koracima u preduzetništvu, ovaj vodič omogućava lakši pristup svim koracima koji su potrebni za realizaciju vaše ideje.

Takođe, značajnu ulogu u vođenju i uspostavljanju preduzeća imaju pravni savetnici i računovođe, koji uspevaju da olakšaju i ubrzaju proces u startu. Oni mogu pomoći u izbegavanju potencijalnih grešaka u vođenju papirologije i osigurati da svaki korak bude sproveden u skladu sa propisima. Konačno, preduzetnici treba da se usredsrede na pažljivo planiranje i upoznatost sa poreskim i administrativnim obavezama, što će značajno doprineti dugoročnom uspehu njihovog DOO.

FAQ

Koji su prvi koraci za osnivanje DOO u Srbiji?

Prvi koraci uključuju odlučivanje o pravnom obliku, nazivu firme, adresi sedišta, pretežnoj delatnosti i imenovanju direktora. Potrebno je takođe odrediti visinu osnivačkog kapitala i izabrati banku za otvaranje poslovnog računa.

Koja je procedura registracije preduzeća u Agenciji za privredne registre (APR)?

Proces registracije uključuje podnošenje registracione prijave APR-u, pripremu osnivačkog akta i druge prateće dokumentacije, nakon čega APR izdaje rešenje o osnivanju firme, što je završni korak za početak poslovanja.

Koja pravna forma preduzeća omogućava ograničenu odgovornost?

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) omogućava osnivačima ograničenu odgovornost do visine svog udela u kapitalu, što znači da osnivači ne odgovaraju celokupnom svojom imovinom za obaveze firme.

Koji su zakonski uslovi za osnivanje preduzeća u Srbiji?

Preduzeće se mora registrovati u APR-u, imati jasno definisan pravni oblik, osnivački akt i imenovane ovlašćene osobe. Osnivači moraju obezbediti potrebnu dokumentaciju i ispuniti uslove za uplatu osnivačkog kapitala i zakonske takse.

Koliki su troškovi otvaranja DOO u Srbiji?

Troškovi otvaranja DOO uključuju takse za registraciju koje se kreću oko 10.000 RSD, overe nadležnih organa, i eventualne dodatne troškove za pripremu dokumentacije i usluge knjigovodstvene agencije.

Koji su ključni dokumenti potrebni za registraciju DOO u Srbiji?

Obavezni dokumenti uključuju registracionu prijavu, kopiju lične karte osnivača, primerak uplatnice i potvrdu o uplati osnivačkog kapitala, kao i overeni akt o osnivanju.

Kako se biraju poslovne odluke vezane za poreske obaveze DOO-a?

Poslovne odluke vezane za poreske obaveze DOO-a donose se u saradnji sa računovođom ili poreskim savetnikom. One uključuju prijavu poreza, regulisanje PDV-a (ako je firma obveznik PDV-a) i izradu finansijskih izveštaja.

Da li je potrebna pomoć računovođe pri otvaranju DOO u Srbiji?

Angažovanje računovođe je veoma korisno jer oni pružaju podršku u pripremi dokumentacije, praćenju pravnih uslova i izbegavanju procedurnih grešaka koje mogu usporiti ili komplikovati postupak registracije.

Izvori